Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • promocję dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych
 • organizowanie lub udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 • promowanie osób uzdolnionych muzycznie i zespołów muzycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji, seminariów, festiwali, szkoleń, warsztatów, koncertów, występów, spotkań promocyjnych i kulturalnych, wystaw, wernisaży prac w kraju i za granicą,
 • propagowanie rozwoju innych form edukacji, szczególnie w zakresie edukacji muzycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działań wspomagających edukację,
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • organizowanie kursów i wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).